Задачи

Основни задачи и функции на ТО на НТС са:

Организиране и участие в провеждането на научно - технически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии, изложби, консултации;

Разработване на проекти и програми, свързани с развитието на науката, техниката и технологиите;

Подпомагане усъвършенстването на техническото образование;

Организиране и провеждане на курсове, семинари и други мероприятия за повишаване квалификацията и преквалификация;

Проучване, разработване и решаване на конкретни задачи, подпомагащи развитието на отделни отрасли и обекти с внедряване на нови технологии и техника.

ТО на НТС - Димитровград е нестопанска организация, която обединява на доброволни начала колегиални общности в които членуват инженери, техници, икономисти, изобретатели, специалисти от земеделието, научни работници и др.