Дейности

Организират се научно-технически конференции, семинари, обсъждания и други прояви в областта на науката, техниката, икономиката и селското стопанство. В тях участват специалисти както от региона, така и от цялата страна и чужбина.

ТО на НТС осъществява дейности в областта на науката, техниката и икономиката- квалификационна, информационна научно- техническа и други, в които специалистите и гражданите могат да вземат участие.

Самостоятелно и /или/ чрез своите структури в цялата страна да организира професионално обучение на лица над 16 год., за насърчаване на заетостта и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица в съответствие със законодателството на Република България и на Европейския съюз, на международните стандарти и потребностите на нашето общество.

повишаване на знанията и квалификацията на специалистите по актуални икономически и научно-технически проблеми, свързани с успешната евроинтеграция и ефективното усвояване на европейските фондове;

курсове по ОП ”Човешки ресурси” и други европейски програми, управлявани от Агенция по заетостта;

курсове за професионално обучение на заети и безработни лица и по заявки на фирми за обучение на персонала им;

обучение по чужди езици на възрастни и деца  в съответствие с изискванията на европейската рамка за изучаване на чужди езици.

Освен квалификационната дейност, организацията провежда и научно-техническа дейност. Съобразно нуждите на специалистите от града и региона, организира и провежда  мероприятия,  като дискусии, семинари, кръгла маса, обсъждания.

По заявки на членове и граждани провежда консултации по икономически и технически проблеми. Обмяна на опит със сродни на нашата дейност организации.