История

Териториална организация на НТС – Димитровград е създадена през 1950 година. От самото  си създаване е член на Централен съвет на Научно-техническите съюзи в България, днес Федерация на Научно-техническите съюзи в България. По това време се строят заводи, фабрики и други предприятия в града. От цялата страна пристигат специалисти, млади хора инженери, техници. Именно те са инициатори да се изгради такава организация в града.

ТО на НТС – Димитровград е неправителствена организация, рег. 1995 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

Появява се необходимост от място за срещи за водени на дискусии  семинари и други  мероприятия . В тази връзка през 1969 година се открива и първия в страната Дом на науката и техниката в града. Няколко години по-късно започва да действа и Център за квалификация при същия.

Повече от 40 години Организацията провежда квалификационна дейност. Придобила е богат опит. И  в настоящия момент тази дейност продължава да е приоритетно направление. Съобразена е с икономиката  на града и региона.